Preskočiť navigáciu
Obchodné podmienky

Táto stránka spolu s dokumentmi, ktoré sú na nej výslovne uvedené, vám poskytuje informácie o nás a právnych podmienkach (Podmienkach), na základe ktorých vám predávame ktorýkoľvek z výrobkov (Výrobkov) uvedených na našej webovej stránke (našej stránke).

Tieto Podmienky sa vzťahujú na predaj našich Výrobkov spotrebiteľom (Kúpnu zmluvu). Pred objednaním Výrobkov z našej stránky si pozorne prečítajte tieto Podmienky a uistite sa, že im rozumiete. Upozorňujeme, že objednaním ktoréhokoľvek z našich Výrobkov súhlasíte s tým, že tieto Podmienky a iné dokumenty, na ktoré sa v nich výslovne odkazuje, sú záväzné.

Pred zadaním objednávky vás požiadame o potvrdenie súhlasu s týmito Podmienkami. V prípade nesúhlasu s týmito Podmienkami si nebudete môcť objednať Výrobky z našej stránky. Odporúčame vytlačiť si kópiu týchto Podmienok alebo si ich uložiť v počítači pre budúce použitie.

 • 1. O nás

1.1 Prevádzkujeme webovú stránku www.dyson.sk. Sme Dyson Technology BV, spoločnosť registrovaná v Holandsku so sídlom na adrese De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Holandsko, ktorá je tiež našou hlavnou obchodnou adresou. Naše IČ DPH je.

1.2 Ak nás chcete kontaktovať, pozrite si našu stránku Kontaktujte nás.

2. Naše Výrobky a používanie našej stránky

2.1 Obrázky výrobkov na našej stránke slúžia len na ilustračné účely. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie na presné zobrazenie farieb, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na vašom počítači presne odráža farbu Výrobkov. Vaše Výrobky sa môžu mierne líšiť od tých na obrázkoch.

2.2 Hoci sme vynaložili maximálne úsilie na to, aby boli údaje čo najpresnejšie, všetky veľkosti, hmotnosti, objemy, rozmery a miery uvedené na našej stránke majú toleranciu odchýlky 2 %.

2.3 Obaly Výrobkov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú zobrazené na obrázkoch na našej stránke.

2.4 Možnosť objednať Výrobky zobrazené na našej stránke závisí od ich dostupnosti. V prípade nedostupnosti vami objednaného Výrobku vás budeme čo najskôr informovať e-mailom a vašu objednávku nespracujeme.

2.5. Táto stránka je určená na predaj Výrobkov koncovým zákazníkom, ktorí sú súkromnými osobami považovanými za spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov. Na stránke Dyson.sk je možné realizovať len tento druh nákupov. Firmy alebo jednotlivci, ktorí sú platcami DPH (konajúcimi v rámci svojich kompetencií), nemôžu nakupovať výrobky Dyson prostredníctvom webovej stránky Dyson.sk.

3. Ako používame vaše osobné údaje

3.1 Vaše osobné údaje používame iba v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Nájdite si čas na prečítanie tohto dokumentu, pretože obsahuje dôležité informácie, ktoré sa týkajú aj vás.

4. Práva spotrebiteľov

Nasledujúci odsek 4 sa vzťahuje na vás, iba ak ste spotrebiteľ.

4.1 Ak ste spotrebiteľ, Výrobky z našej stránky môžete nakupovať, iba ak máte aspoň 18 rokov.

4.2 Ako spotrebiteľ máte zákonné práva vo vzťahu k Výrobkom, ktoré sú chybné alebo nie sú v súlade s opisom. Nič v týchto podmienkach neovplyvní tieto zákonné práva. Súhrn hlavných zákonných práv je uvedený v odseku 4.3 nižšie.

4.3 Spoločnosť Dyson Limited ako predávajúci zodpovedá za chybné výrobky. Zákonná záručná doba je 2 roky od dodania Výrobkov.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, môžete požiadať o bezplatné rýchle a riadne odstránenie chyby. Chybu sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu.

Namiesto odstránenia chyby môžete požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa chyba týka len časti výrobku, môžete požadovať výmenu tejto časti, ak tým spoločnosti Dyson nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo vážnosť chyby.

Namiesto odstránenia chyby môžeme chybný výrobok vždy vymeniť, pokiaľ vám to nespôsobí vážne problémy.

Ak má výrobok chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku ako výrobku bez chýb, môžete požadovať výmenu výrobku alebo odstúpiť od zmluvy. Rovnaké práva máte aj v prípade, že ide o odstrániteľné chyby, ale pre opätovný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb výrobok nemôžete riadne užívať.

Ak má tovar iné chyby, ktoré nemožno odstrániť, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny výrobku.

5. Sťažnosti a reklamačný poriadok

5.1 Ak nie ste spokojní s našou službou alebo našimi Výrobkami a domnievate sa, že sú v rozpore s platnou legislatívou, týmito podmienkami používania alebo inými pravidlami upravujúcimi náš vzťah, môžete nám podať sťažnosť ktorýmkoľvek zo spôsobov komunikácie uvedených v sekcii „Kontaktujte nás“. Môžete využiť WhatsApp, online chat a telefonát na našu linku pomoci.

5.2 Aby sme mohli identifikovať váš prípad a skontrolovať jeho základné informácie, vaša reklamácia musí obsahovať nasledovné informácie:

- vaše celé meno

- vašu úplnú adresu vrátane PSČ

- číslo vašej objednávky (ak je k dispozícii)

- výrobky, ktorých sa vaša reklamácia týka, a ich sériové číslo (ak je k dispozícii)

- podrobný súhrn skutočností, ktoré sú základom vašej reklamácie, a identifikácia porušenia alebo chyby, ktorú je možné pripísať nám

- všetky informácie alebo dokumenty, ktoré považujete za dôležité na podporu vášho nároku

5.3. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme vašu sťažnosť posúdili, a čo najskôr sa vám ozveme s návrhom riešenia. Pokiaľ nenastanú mimoriadne okolnosti, všetky reklamácie budú vybavené do 30 dní. Ak uplynulo 30 dní a nepodarilo sa nám vyriešiť váš prípad, poskytneme vám aktuálne informácie o jeho stave a prípadných dôvodoch oneskorenia.

5.4 Ak nie ste spokojní s naším rozhodnutím alebo s ním nesúhlasíte, môžete nás požiadať o prehodnotenie vášho prípadu a poskytnúť dodatočné informácie, ktoré považujete v tejto veci za opodstatnené.

5.5 Náklady (ak nejaké budú) na prípravu a podanie reklamácie nesiete vy. Dyson bude niesť náklady spojené s vybavením reklamácie, preskúmaním vášho prípadu a vydaním rozhodnutia.

6. Ako vzniká Zmluva medzi vami a nami

6.1 Náš objednávací proces umožňuje skontrolovať a opraviť prípadné chyby pred odoslaním objednávky. Venujte čas prečítaniu a kontrole objednávky na každej stránke objednávacieho procesu.

6.2 Po zadaní objednávky dostanete e-mail s potvrdením, že sme vašu objednávku prijali. Upozorňujeme však, že to neznamená, že vaša objednávka bola aj prijatá. Naše prijatie vašej objednávky prebehne tak, ako je opísané v odseku 6.3 nižšie.

6.3 Súhlasné stanovisko vám potvrdíme zaslaním e-mailu, ktorý potvrdzuje odoslanie Výrobkov (Potvrdenie o odoslaní). Zmluva medzi nami vznikne až vtedy, keď vám zašleme Potvrdenie o odoslaní. Zmluva bude uložená pre naše použitie a nebude k dispozícii na konzultáciu. Ak ste spotrebiteľ, Zmluva bude vyhotovená v slovenskom jazyku. 

6.4 Ak vám Výrobok nemôžeme dodať napríklad preto, že nie je na sklade alebo už nie je dostupný, alebo z dôvodu chyby v cene na našej stránke, ako je uvedené v odseku 10.5 nižšie, budeme vás o tom informovať e-mailom a vašu objednávku nespracujeme. Ak ste už zaplatili za Výrobky, čo najskôr vám vrátime celú sumu.

7. Právo spotrebiteľa na vrátenie výrobku a vrátenie peňazí

Odsek 7 sa vzťahuje na vás, iba ak ste spotrebiteľ.

7.1 Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy počas doby uvedenej v bode 7.2 nižšie. To znamená, že ak počas tohto obdobia zmeníte názor alebo sa z akéhokoľvek iného dôvodu rozhodnete, že si výrobok nechcete ponechať, môžete nám oznámiť svoje rozhodnutie zrušiť zmluvu a požiadať o vrátenie peňazí. 

7.2 Vaše právo na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom vydania potvrdenia o odoslaní, teda dňom vzniku zmluvy medzi nami. Svoje zákonné právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť do 14 dní od prijatia Výrobkov. V prípade, že predmetom Zmluvy je viacero vami objednaných výrobkov v jednej objednávke a dodaných oddelene, 14-dňová lehota začína plynúť dňom,  keď vy alebo vami poverená tretia strana s výnimkou dopravcu fyzicky dostanete posledný Výrobok. V prípade, že predmetom Zmluvy je  dodanie Výrobku pozostávajúceho z viacerých sérií alebo kusov, 14-dňová lehota začína plynúť dňom, keď vy alebo vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu fyzicky dostanete poslednú sériu alebo kus.

 Okrem toho podľa zásad odstúpenia od zmluvy spoločnosť Dyson dobrovoľne predlžuje lehotu na odstúpenie na 30 dní počnúc dňom doručenia Výrobkov.

7.3 Ak chcete objednávku zrušiť, kontaktujte nás písomne alebo nám to oznámte spustením konverzácie cez WhatsApp (telefónne číslo: +421800601201) alebo zaslaním listu na adresu: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Holandsko. Môžete tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvydostupný tu.

Kópiu oznámenia o zrušení objednávky si možno budete chcieť ponechať pre vlastnú potrebu. Zrušenie objednávky nadobúda účinnosť v deň, kedy ste začali konverzáciu cez WhatsApp alebo ste nám poslali list.

7.4 Ak uplatníte svoje právo na zrušenie objednávky, dostanete plnú náhradu ceny, ktorú ste zaplatili za Výrobky, a všetkých príslušných poplatkov za doručenie, ktoré ste zaplatili. Vrátenie peňazí, na ktoré máte nárok, spracujeme čo najskôr a v každom prípade:

a) do 14 dní odo dňa, keď vrátite dodaný tovar, alebo preukážete, že ste ho vrátili, alebo
 
 b) ak nebol dodaný tovar, do 14 dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

7.5 Vrátenie spotrebiča
 Náš zákaznícky servis zabezpečí vyzdvihnutie vášho spotrebiča – bezplatne.
 
 7.6 Vrátenie náradia a príslušenstva
 Výrobky nám musíte vrátiť do 14 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o zrušení objednávky, pričom sa ubezpečíte, že máte doklad o odoslaní pre svoju vlastnú evidenciu. Z ekologických, zdravotných a bezpečnostných dôvodov sa vždy snažte vrátiť tovar v pôvodnom obale. Upozorňujeme, že ak tovar nezabalíte tak, aby ste predišli poškodeniu pri preprave, alebo ak sa o tovar primerane nepostaráte, budete zodpovedný za stratu hodnoty vráteného Výrobku. V opačnom prípade vám po prevzatí tovaru v nepoškodenom stave vrátime celú kúpnu cenu na kartu alebo spôsobom platby, ktorý ste použili pri nákupe. Adresa pre vrátenie tovaru je: Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Hamburger Straße 40, 47229 Duisburg, Nemecko.

7.7 Podrobnosti o vašom práve na zrušenie objednávky a vysvetlenie, ako ho uplatniť, sú uvedené v Potvrdení o odoslaní.

7.8 Ak chcete získať plnú náhradu, musíte vrátiť všetok tovar, ktorý ste dostali ako súčasť výrobku, ktorý chcete vrátiť, vrátane akéhokoľvek príslušenstva, doplnkov alebo propagačných darčekov, ktoré boli dodané so zariadením.

8. Doručenie

8.1 Výrobky zakúpené prostredníctvom stránky Dyson.sk je možné doručiť iba na adresu nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky.

8.2 Vaša objednávka bude vybavená do odhadovaného dátumu dodania (prípadne časového úseku) uvedeného v Potvrdení o odoslaní, pokiaľ nenastane Udalosť, ktorú nemôžeme ovplyvniť.   Zvyčajne to bude do 72 hodín (3 pracovné dni), ak zadáte objednávku do 14:00 SEČ. Ak nedokážeme dodržať odhadovaný dátum dodania z dôvodu Udalosti, ktorú nemôžeme ovplyvniť, budeme vás kontaktovať s novým odhadovaným dátumom dodania.

8.3 Dodanie bude dokončené, keď doručíme Výrobky na adresu, ktorú ste nám poskytli. 

8.4 Riziko náhodného zničenia a poškodenia Výrobkov prejde zo spoločnosti Dyson na vás po uskutočnení dodávky.

8.5 Vlastníkom Výrobkov ste od momentu, keď dostaneme plnú platbu vrátane všetkých príslušných poplatkov za doručenie.

8.6 Ak ste požiadali o recykláciu vášho starého spotrebiča, uistite sa, že je na vyzdvihnutie vhodne zabalený a že dodržiavate všetky inštrukcie týkajúce sa prepravy. Po vyzdvihnutí spotrebiča na recykláciu, vám ho už nebudeme môcť vrátiť.

9. Náklady na doručenie

9.1  Doručenie výrobkov zakúpených na stránke Dyson.sk je bezplatné.

10. Cena

10.1 Ceny Výrobkov sú také, ako sú uvedené na našej stránke. Vynakladáme veľké úsilie na to, aby boli vždy zverejnené správne ceny Výrobkov. Ak však zistíte chybu v cenách Výrobkov, ktoré ste si objednali, pozrite si odsek 10.5 nižšie, čo sa stane v tomto prípade.

10.2 Ceny našich Výrobkov sa môžu z času na čas meniť, ale zmeny neovplyvnia žiadnu objednávku, ktorú sme potvrdili Potvrdením o odoslaní.

10.3 Cena Výrobku zahŕňa DPH v platnej sadzbe, ktorá je v súčasnosti účtovaná v Slovenskej republike. 

10.4 Cena Výrobku nezahŕňa prípadné poplatky za doručenie.

10.5 Naša stránka obsahuje veľké množstvo Výrobkov. Je možné, že napriek nášmu úsiliu sú niektoré Výrobky na našej stránke uvedené s nesprávnymi cenami. Ak zistíme chybu v cene Výrobkov, budeme vás o nej informovať a umožníme vám pokračovať v nákupe Výrobku za správnu cenu alebo objednávku zrušiť. Vašu objednávku nespracujeme, kým nám neoznámite, ako máme ďalej postupovať. Ak sa nám nepodarí sa s vami skontaktovať pomocou kontaktných údajov, ktoré ste uviedli v procese zariadenia   objednávky, budeme považovať objednávku za zrušenú a budeme vás o tom písomne informovať. Upozorňujeme, že ak je chyba v cene zrejmá a mohli ste ju identifikovať ako nesprávnu cenu, Výrobky vám nemusíme predať za nesprávnu (nižšiu) cenu.

11. Platba a predobjednávka

11.1 Platba musí byť vykonaná jedným z nasledujúcich spôsobov: Mastercard, Visa, Maestro, Diners Club alebo American Express. Ceny Výrobkov a všetky príslušné poplatky za doručenie sa platia vopred.

12. Naše záväzky

Nasledujúci odsek 12 sa vzťahuje na vás, iba ak ste spotrebiteľ.

12.1 Ak nedodržíme tieto Podmienky alebo príslušné právne predpisy, sme zodpovední za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v dôsledku nášho porušenia týchto Podmienok alebo platných právnych predpisov alebo našej nedbalosti.

12.2 Výrobky dodávame len na použitie v domácnosti alebo na súkromné účely. Súhlasíte s tým, že Výrobok nebudete používať na komerčné ani obchodné účely, a ani na účely ďalšieho predaja, a že nenesieme zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti.

12.3 V žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme svoju zodpovednosť za:

  1. smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou;
  2. podvod alebo podvodné zavádzanie; a
  3. chybné výrobky podľa slovenského Občianskeho zákonníka.

13. Udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť

13.1 Nenesieme zodpovednosť za zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení našich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré je spôsobené Udalosťou, ktorú nemôžeme ovplyvniť. Udalosť, ktorú nemôžeme ovplyvniť, je definovaná nižšie v článku 13.2.

13.2 Udalosť, ktorú nemôžeme ovplyvniť, predstavuje čin alebo udalosť mimo našej primeranej kontroly vrátane štrajkov, výluk alebo iných protestných akcií tretích strán, občianskych nepokojov, invázie, teroristického útoku alebo hrozby teroristického útoku, vojny (či už vyhlásenej alebo nie) alebo hrozby alebo prípravy na vojnu, požiaru, výbuchu, búrky, povodne, zemetrasenia, epidémie alebo inej prírodnej katastrofy, výpadku verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí alebo nemožnosti použitia lodnej dopravy, lietadiel, motorových vozidiel alebo iných prostriedkov verejnej alebo súkromnej dopravy.

13.3 Ak dôjde k udalosti, ktorú nemôžeme ovplyvniť a ktorá má vplyv na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy:

  1. čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme vás informovali; a
  2. naše záväzky vyplývajúce zo Zmluvy budú pozastavené a čas na plnenie našich záväzkov sa predĺži o dobu trvania Udalosti, ktorú nemôžeme ovplyvniť. Ak má Udalosť, ktorú nemôžeme ovplyvniť, vplyv na dodanie Výrobkov k vám, dohodneme si s vami nový dátum dodania po skončení Udalosti, ktorú nemôžeme ovplyvniť.

14. Komunikácia medzi nami

14.1 Písomná komunikácia v rámci týchto Podmienok zahŕňa aj e-mail.

14.2 Ak ste spotrebiteľ:

  1. chcete zrušiť Zmluvu podľa svojho zákonného práva, kontaktujte nás písomne a oznámte nám to spustením konverzácie cez WhatsApp alebo zaslaním listu na adresu: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Holandsko. Kópiu oznámenia o zrušení objednávky si možno budete chcieť ponechať pre vlastnú potrebu. Zrušenie objednávky je platné od dátumu, kedy ste začali konverzáciu cez WhatsApp alebo ste nám poslali list.
  2. ak nás chcete kontaktovať písomne z akéhokoľvek iného dôvodu, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom  konverzácie cez WhatsApp alebo listom na adresu Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Holandsko. Môžete nás tiež kontaktovať telefonicky na čísle nášho zákazníckeho servisu.

14.3 Ak vás budeme musieť kontaktovať alebo vás budeme musieť písomne upozorniť, urobíme tak e-mailom alebo poštou na adresu, ktorú uvediete vo svojej objednávke.

14.4 Ak ste firma:

  1. akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia, ktorú nám poskytnete vy alebo my vám, na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, bude písomná a bude doručená osobne, zaslaná predplatenou poštou prvou triedou alebo inou doručovacou službou nasledujúci pracovný deň, e-mailom alebo zverejnením na našej webovej stránke.
  2. oznámenie alebo iná komunikácia sa považuje za doručenú: pri osobnom doručení pri zanechaní v našom sídle; ak je zaslaná poštou prvej triedy alebo inou doručovacou službou nasledujúci pracovný deň, o 9:00 v druhý pracovný deň po odoslaní; v prípade zaslania e-mailom jeden Pracovný deň po odoslaní; alebo, ak je zverejnené na našej webovej stránke, okamžite.
  3. pri preukazovaní doručenia akéhokoľvek oznámenia postačí v prípade listu preukázať, že takýto list bol riadne adresovaný, opečiatkovaný a umiestnený na pošte, a v prípade emailu, že takýto email bol odoslaný na uvedenú emailovú adresu adresáta.
  4. ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na doručovanie akýchkoľvek konaní alebo iných písomností pri akomkoľvek právnom úkone.

15. Ďalšie dôležité podmienky

15.1 Naše práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy môžeme previesť na inú organizáciu, ale neovplyvní to vaše práva ani naše povinnosti podľa týchto Podmienok.

15.2 Svoje práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu iba vtedy, ak s tým písomne súhlasíme.

15.3 Táto zmluva sa uzatvára medzi vami a nami. Žiadna iná osoba nemá právo vymáhať ktorúkoľvek z podmienok Zmluvy.

15.4 Každý z odsekov týchto Podmienok platí samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný štátny orgán rozhodne, že niektorá z nich je nezákonná alebo nevymožiteľná, zostávajúce odseky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

15.5 Ak nebudeme trvať na tom, aby ste si splnili niektorú zo svojich povinností podľa týchto Podmienok, alebo ak si voči vám svoje práva neuplatníme, alebo s tým budeme v omeškaní, neznamená to, že sme sa svojich práv voči vám vzdali, a neznamená to, že tieto povinnosti nemusíte dodržiavať. Ak sa zriekneme vášho neplnenia, urobíme tak iba písomne, čo neznamená, že sa automaticky vzdáme akéhokoľvek neskoršieho neplnenia z vašej strany.

15.6 Ak ste spotrebiteľ, upozorňujeme, že tieto Podmienky sa riadia slovenskými právnymi predpismi. To znamená Zmluvu o kúpe Výrobkov prostredníctvom našej stránky a akýkoľvek spor alebo nárok z nej alebo v súvislosti s ňou sa bude riadiť slovenskými právnymi predpismi. Vy aj my súhlasíme s tým, že nevýlučnú právomoc budú mať súdy Slovenskej republiky.  Môžete tiež využiť riešenie sporov online ("platforma RSO"), ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/odr. Ak chcete odoslať sťažnosť platforme RSO, musíte vyplniť elektronický formulár sťažnosti. Môžete tiež pripojiť dokumenty na podporu vašej sťažnosti.

15.7 Ak ste podnikateľ, Zmluva a akýkoľvek spor alebo nárok z nej vyplývajúci alebo v súvislosti s ňou alebo jej predmetom alebo vznikom (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky.

15.8 Ak podnikáte, obe strany neodvolateľne súhlasia s tým, že súdy Slovenskej republiky budú mať výlučnú právomoc riešiť akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci zo Zmluvy alebo jej predmetu alebo vytvorenia (vrátane mimozmluvných sporov, resp. nárokov).

16. Podrobnosti o záruke a popredajná podpora

16.1 Na všetky spotrebiče Dyson sa vzťahuje 2-ročná komerčná záruka (uplatňujú sa zmluvné podmienky). V prípade našich káblových vysávačov je doba komerčnej záruky 5 rokov. Táto záruka je ponúkaná bezplatne a nemá vplyv na vaše zákonné záručné práva v prípade nesúladu.

16.2 Pre všetky informácie o záruke Dyson kliknite  sem.

16.3 Môžete nás kontaktovať prostredníctvom komunikačných prostriedkov uvedených v časti „Kontaktujte nás“ a požiadať o informácie týkajúce sa používania, servisu alebo údržby vášho spotrebiča alebo požiadať o jeho opravu alebo výmenu. Ak sa na vás nevzťahuje záruka Dyson alebo vaše zákonné záručné práva, vaša žiadosť o opravu alebo výmenu bude podliehať samostatnej cenovej ponuke.